Archiwum informacji

Polsko-Niemieckie Spotkanie Przedsiebiorców w Darmstadt

W dniach 12-13.10.2023 Polsko-Niemiecka Izba Przemyslowo-Handlowa wraz z Hessen Trade & Invest oraz Centrum Wspólpracy Gospodarczej Hesja-Polska zorganizowala w Darmstadt w poludniowej Hesji Polsko-Niemieckie Spotkanie Przedsiebiorców. Byla to juz trzecia edycja tego wydarzenia. Poprzednie mialy miejsce w latach 2021 i 2022 we Frankfurcie nad Menem.

Dwudniowy program wydarzenia rozpoczal sie wizytami w trzech heskich firmach: Sirona Dental Systems GmbH, Evonik Operations GmbH oraz GSI GmbH, a zakonczyl konferencja i networkingiem w na terenie Izby Przemyslowo-Handlowej w Darmstadt.

Wydarzenie poswiecone bylo kluczowym aspektom postepu technologicznego w przemysle i handlu, innowacjom w branzy zdrowia oraz wspólpracy miedzy swiatem nauki a biznesem. Byla to takze doskonala okazja do nawiazania cennych kontaktów pomiedzy polskimi i niemieckimi przedsiebiorcami z róznych branz. W obliczu dynamicznych zmian oraz coraz bardziej skomplikowanego otoczenia biznesowego, przedsiebiorcy i inwestorzy musza wykorzystywac nowoczesne rozwiazania technologiczne, aby odnosic sukcesy i spelniac oczekiwania rynku. Nasze wydarzenie bylo odpowiedzia na te wyzwania.

Sukces spotkania (ok. 50 uczestniczacych firm) pozwala wyrazic nadzieje na organizacje kolejnej edycji wydarzenia w przyszlym roku.

 

 

Wizyta Komisji Spraw Europejskich Heskiego Landtagu w Wielkopolsce

Od 25 do 28 kwietnia przebywala w Wielkopolsce z oficjalna wizyta Komisja Spraw Europejskich Landtagu Kraju Zwiazkowego Hesja. Na jej czele stali Jörg-Uwe Hahn – Wiceprzewodniczacy Parlamentu Hesji oraz szef Komisji Karl Hermann Bolldorf.

Gosci powital Wicemarszalek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przypominajac najwieksze osiagniecia trwajacej juz od ponad 20 lat partnerskiej wspólpracy pomiedzy obydwoma regionami, w tym m.in. bezposrednie polaczenie lotnicze Poznania z Frankfurtem nad Menem, wspólne Biuro Przedstawicielskie w Brukseli, Centrum Wspólpracy Gospodarczej w Poznaniu i szereg projektów zwiazanych z gospodarka i administracja.

Do najwazniejszych punktów pobytu delegacji w Wielkopolsce zaliczyc mozna m.in. spotkanie na terenie MTP, które w calosci poswiecono kryzysowi migracyjnemu spowodowanemu wojna w Ukrainie, wizyte w Muzeum Martyrologicznym w Zabikowie oraz wspólne posiedzenie Komisji Spraw Europejskich Heskiego Landtagu z radnym Województwa Wielkopolskiego. Wspólne posiedzenie prowadzila Przewodniczaca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Malgorzata Waszak-Klepka, a rozmawiano m.in. o wspólnym zaangazowaniu obu regionów w sprawy europejskie, wspólpracy mlodziezy oraz o kryzysie migracyjnym.  

 

 

Hesja na targach Tour Salon 2022 w Poznaniu

Od 21 do 23 pa?dziernika 2022 trwa?y si? w Poznaniu Mi?dzynarodowe Targi Tour Salon, po??czone z imprezami Caravans Salon oraz Yacht Salon. Tour Salon to specjalistyczne targi regionów i produktów turystycznych, wzbogacone o liczne wydarzenia towarzysz?ce i spotkania z ciekawymi lud?mi. Przyci?ga przedstawicieli bran?y turystycznej w Polsce, zarówno profesjonalistów, jak i mi?o?ników podró?y.

Hesj? na Tour Salon‘22 reprezentowa?a HA Hessen Agentur GmbH - spó?ka ?wiadcz?ca us?ugi na rzecz Kraju Zwi?zkowego Hesja. Realizuje ona projekty, kampanie i dzia?ania promocyjne oraz pe?ni rol? doradcy i think tanku. Jej g?ównym zadaniem jest jak najlepsze wspieranie landu Hesja i innych instytucji publicznych w osi?ganiu ich celów w ramach heskich inicjatyw gospodarczych.

Wspólna obecno?? na targach Tour Salon by?a kolejn? okazj? do zacie?nienie partnerstwa Hesji i Wielkopolski oraz wzajemnego lepszego poznania oferty turystycznej obu regionów. Istotn? rol? w tej wspó?pracy odgrywaj? Hessen Agentur oraz Wielkopolska Organizacja Turystyczna, które od lat podejmuj? wspólne inicjatywy w tym zakresie.

 

 

Polsko-Niemieckie Spotkanie Przedsi?biorców we Frankfurcie nad Menem

W dniach 8-9.09.2022 Polsko Niemiecka Izba Przemys?owo-Handlowa wraz z Hessen Trade & Invest oraz Centrum Wspó?pracy Gospodarczej Hesja-Polska zorganizowa?a we Frankfurcie nad Menem Polsko-Niemieckie Spotkanie Przedsi?biorców. By?a to ju? druga edycja tego wydarzenia. Pierwsza mia?a miejsce w 2021 roku.

Wydarzenie tegoroczne odby?o si? w Helaba Landesbank Hessen-Thüringen (pierwsza cz???), a druga – w siedzibie Frankfurckiej Izby Przemys?owo-Handlowej IHK-Frankfurt. Spotkanie Przedsi?biorców obejmowa?o m.in. prezentacj? Kraju Zwi?zkowego Hesja, prezentacj? oraz ofert? Banku Helaba, a tak?e panele dyskusyjne z przedstawicielami firm na temat strategii ekspansji dostawców nowoczesnych rozwi?za? biznesowych oraz bilateralnej wspó?pracy zw?aszcza w bran?y IT. Na koniec przewidziano Speed Business Mixer oraz networking dla przedstawicieli firm polskich i niemieckich bior?cych udzia? w spotkaniu.

Sukces spotkania (ok. 60 uczestnicz?cych firm) pozwala wyrazi? nadziej? na organizacj? trzeciej edycji wydarzenia w przysz?ym roku.

 

 

Hesja na targach Tour Salon 2021 w Poznaniu

W dniach 24-26 wrze?nia 2021r. odby?y si? w Poznaniu Mi?dzynarodowe Targi Tour Salon. W tym roku Tour Salon odbywa? si? wspólnie z Mi?dzynarodowymi Targami Caravans Salon. Tour Salon – to specjalistyczne targi regionów i produktów turystycznych, jedno z najwa?niejszych miejsc spotka? bran?y turystycznej w Polsce, wydarzenie organizowane nie tylko dla specjalistów ale równie? dla szerokiej publiczno?ci (B2C) poszukuj?cej inspiracji co do kierunku i charakteru wyjazdów turystycznych.

Hesj? na Tour Salon‘21 reprezentowa?a HA Hessen Agentur GmbH - spó?ka ?wiadcz?ca us?ugi na rzecz Kraju Zwi?zkowego Hesja. Realizuje ona projekty, kampanie i dzia?ania promocyjne oraz pe?ni rol? doradcy i think tanku. Jej g?ównym zadaniem jest jak najlepsze wspieranie landu Hesja i innych instytucji publicznych w osi?ganiu ich celów w ramach heskich inicjatyw gospodarczych.

Celem wyst?pienia na targach Tour Salon by?o zacie?nienie partnerstwa Hesji i Wielkopolski oraz wzajemne lepsze poznanie oferty turystycznej obu regionów. Stoisko Hesji (HA HessenAgentur GmbH) – wzorem lat ubieg?ych – zlokalizowane zosta?o w ramach zorganizowanego przez WOT – Wielkopolsk? Organizacj? Turystyczn? – kolektywnego wyst?pienia partnerskiej Wielkopolski. HA i WOT to partnerskie organizacje wspó?pracuj?ce ze sob? od lat w zakresie turystyki.

 

 

Zaproszenie

na Polsko-Niemieckie Rozmowy Przedsi?biorców w Hesji


W ubieg?ym roku Hesja obchodzi?a 20-lecie partnerstwa z Wielkopolsk?, a Polsko-Niemiecka Izba Przemys?owo-Handlowa 25-lecie swojego istnienia. Obie postanowi?y wspólnie uczci? te rocznice organizuj?c spotkanie we Frankfurcie nad Menem daj?ce impuls do dalszego zacie?niania wspó?pracy handlowej.

Obok tradycyjnych sektorów przemys?owych, takich jak motoryzacja, przemys? spo?ywczy, chemiczny i meblarski, w eksporcie do Niemiec uczestniczy coraz wi?cej polskich dostawców innowacyjnych technologii. Polscy dostawcy rozwi?za? IT dla e-commerce, Przemys?u 4.0 i ró?nych procesów biznesowych ciesz? si? doskona?? reputacj? w Niemczech, dlatego spotkanie we Frankfurcie chcemy po?wi?ci? przede wszystkim rozmowom o nowych technologiach i ich wp?ywie na rozwój i ekspansj? zagraniczn? biznesu.

Oprócz tego poruszymy tak?e kwestie zwi?zane z wej?ciem na rynek niemiecki oraz wsparciem dla nowych inwestycji w Hesji.

 

 

 

Polsko-Niemieckie Rozmowy Przedsi?biorców w Hesji

w pi?tek, 03 wrze?nia 2021 w godz. 10.30 – 18.30
siedziba IHK Frankfurt (budynek Gie?dy)
Börsenpl. 4, 60313 Frankfurt am Main, Niemcy


Oprócz paneli dyskusyjnych z przedstawicielami firm na temat bilateralnych mo?liwo?ci biznesowych, spotkanie b?dzie doskona?? okazj? do networkingu i udzia?u w Speed Business Mixerze z firmami niemieckimi.

Na spotkanie zapraszamy firmy dzia?aj?ce w obszarze nowych technologii.

Link do strony wydarzenia z formularzem zg?oszeniowym

Wi?cej szczegó?ów organizacyjnych oraz szczegó?owy program wyjazdu wkrótce.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

Hesja na targach Tour Salon 2020 w Poznaniu

W dniach 14-16 lutego 2020r. odby?y si? w Poznaniu  Mi?dzynarodowe Targi Tour Salon. Tour Salon – to specjalistyczne targi regionów i produktów turystycznych,  jedno z najwa?niejszych miejsc spotka? bran?y turystycznej w Polsce, wydarzenie organizowane nie tylko dla specjalistów ale równie? – a mo?e przede wszystkim – dla szerokiej publiczno?ci (B2C) poszukuj?cej inspiracji co do kierunku i charakteru wyjazdów turystycznych.

Hesj? na Tour Salon‘20 reprezentowa?a HA Hessen Agentur GmbH - spó?ka ?wiadcz?ca us?ugi na rzecz Kraju Zwi?zkowego Hesja. Realizuje ona projekty, kampanie i dzia?ania promocyjne oraz pe?ni rol? doradcy i think tanku. Jej g?ównym zadaniem jest jak najlepsze wspieranie landu Hesja i innych instytucji publicznych w osi?ganiu ich celów w ramach heskich inicjatyw gospodarczych.

Celem wyst?pienia  na targach Tour Salon by?o zacie?nienie partnerstwa Hesji i Wielkopolski oraz wzajemne lepsze poznanie oferty turystycznej obu regionów. Stoisko Hesji (HA HessenAgentur GmbH) – wzorem lat ubieg?ych – zlokalizowane zosta?o w ramach zorganizowanego przez WOT – Wielkopolsk? Organizacj? Turystyczn? – kolektywnego wyst?pienia partnerskiej Wielkopolski.  HA i WOT to partnerskie organizacje wspó?pracuj?ce ze sob? od lat w zakresie turystyki. Wspólne wyst?pienie na targach zorganizowane zosta?o w jubileuszowym roku dwudziestolecia partnerskiej wspó?pracy Hesji i Wielkopolski, st?d te? motto wyst?pienia brzmia?o: „Hesja – od 20 lat partner Wielkopolski w Niemczech”.

 

 

Hesja na targach Tour Salon 2019 w Poznaniu

W dniach 1-3 lutego 2019r. odby?y si? w Poznaniu po raz 30-sty Mi?dzynarodowe Targi Tour Salon. W wydarzeniu udzia? wzi??o blisko 200 wystawców. Impreza przyci?gn??a tysi?ce zwiedzaj?cych. Tour Salon – to specjalistyczne targi regionów i produktów turystycznych, jedno z najwa?niejszych miejsc spotka? bran?y turystycznej w Polsce, wydarzenie organizowane nie tylko dla specjalistów ale równie? – a mo?e przede wszystkim – dla szerokiej publiczno?ci (B2C) poszukuj?cej inspiracji co do kierunku i charakteru wyjazdów turystycznych.

Hesj? na Tour Salon‘19 reprezentowa?a HA Hessen Agentur GmbH - spó?ka ?wiadcz?ca us?ugi na rzecz Kraju Zwi?zkowego Hesja. Realizuje ona projekty, kampanie i dzia?ania promocyjne oraz pe?ni rol? doradcy i think tanku. Jej g?ównym zadaniem jest jak najlepsze wspieranie landu Hesja i innych instytucji publicznych w osi?ganiu ich celów w ramach heskich inicjatyw gospodarczych.

Celem wyst?pienia na targach Tour Salon by?o zacie?nienie partnerstwa Hesji i Wielkopolski oraz wzajemne lepsze poznanie oferty turystycznej obu regionów, dlatego te? stoisko Hesji (HA HessenAgentur GmbH) – wzorem lat ubieg?ych – zlokalizowane zosta?o w ramach zorganizowanego przez WOT – Wielkopolsk? Organizacj? Turystyczn? – kolektywnego wyst?pienia partnerskiej Wielkopolski. HA i WOT to partnerskie organizacje wspó?pracuj?ce ze sob? w zakresie turystyki ju? od roku 2006. Wyst?puj?c wspólnie na targach oba regiony – Kraj Zwi?zkowy Hesja i Województwo Wielkopolskie – wyra?aj? wol? dalszego wspierania integracji europejskiej drog? aktywnej wymiany i wspó?pracy mi?dzyregionalnej.

 

 

Wizyta blogerów z Hesji w Wielkopolsce

W terminie 20.-23.08.2018 w Wielkopolsce przebywa?a grupa blogerów z Hesji. Wyjazd studyjny zorganizowany zosta? w ramach trwaj?cej ju? blisko pi?tna?cie lat wspó?pracy pomi?dzy HA Hessen Agentur a Wielkopolsk? Organizacj? Turystyczn? WOT przy wsparciu Centrum Wspó?pracy Gospodarczej Hesja-Polska. Motto wyjazdu stanowi?o has?o: „Wielkopolski kalejdoskop: aktywnie szlakiem historii, kultury i smaków”.

Program obejmowa? wizyt? w Poznaniu – stolicy Wielkopolski oraz w regionie i podzielony zosta? na 4 etapy:
1. Pozna? – stolica regionu
2. Szlak piastowski
3. Aktywnie na wodzie i l?dzie
4. Pozna? – na okr?g?o
Program pobytu zosta? tak skonstruowany, aby go?cie mieli mo?liwo?? zapoznania si? z ró?norodn? i szerok? ofert? jak? w zakresie turystyki i sp?dzania wolnego czasu oferuje Wielkopolska i jej stolica – Pozna?.

Efektem pobytu w Wielkopolsce s? relacje i wpisy na blogach umieszczane w sieci przez uczestnicz?ce w nim osoby. Poni?ej linki do niektórych relacji:
https://www.instagram.com/stories/highlights/17971908304056449/
https://www.instagram.com/hessisch4fashion/ https://hessisch4fashion.de/werbung-hessisch4fashion-on-tour-in-der-hessisch-polnischen-partnerstadt-posen/ https://www.instagram.com/neomiscrazyworld/ https://www.instagram.com/stories/highlights/17971908304056449/ https://www.instagram.com/hessenagentur/, https://www.facebook.com/hessenagentur

Sprawozdania te z pewno?ci? przybli?? heskiemu odbiorcy Wielkopolsk? oraz mog? si? przyczyni? (w sposób bezpo?redni lub po?redni) do wzrostu zainteresowania wspó?prac? gospodarcz? z partnerskim regionem.

 Hesja na targach Tour Salon 2018 w Poznaniu

29 edycja targów Tour Salon odby?a si? w dniach 9 – 11 lutego 2018 w Poznaniu i przyci?gn??a wystawców z 16 krajów oraz tysi?ce zwiedzaj?cych. Tour Salon – to specjalistyczne targi regionów i produktów turystycznych,  jedno z najwa?niejszych miejsc spotka? bran?y turystycznej w Polsce, wydarzenie organizowane nie tylko dla specjalistów ale równie? – a mo?e przede wszystkim – dla szerokiej publiczno?ci (B2C) poszukuj?cej inspiracji co do kierunku i charakteru wyjazdów turystycznych.

Hesj? na Tour Salon reprezentowa?a HA Hessen Agentur GmbH - spó?ka ?wiadcz?ca us?ugi na rzecz kraju zwi?zkowego Hesja. Do zada? Hessen Agentur  nale?y m.in.  prowadzenie dzia?a? promocyjnych i wspieranie heskich inicjatyw gospodarczych realizowanych przez instytucje publiczne Landu. Celem wyst?pienia  na targach Tour Salon by?o zacie?nienie partnerstwa Hesji i Wielkopolski oraz wzajemne lepsze poznanie oferty turystycznej obu regionów, dlatego te? – po raz kolejny -  stoisko heskie zosta?o zlokalizowane w ramach kolektywnego wyst?pienia Wielkopolski zorganizowanego przez Wielkopolsk? Organizacj? Turystyczn? (WOT).  HA i WOT to partnerskie organizacje wspó?pracuj?ce ze sob? w zakresie turystyki  ju? od roku 2006.

Wyst?puj?c wspólnie na targach oba regiony – Kraj Zwi?zkowy Hesja i Województwo Wielkopolskie – wyra?aj? wol? dalszego wspierania integracji europejskiej drog? aktywnej wymiany i wspó?pracy mi?dzyregionalnej. Hessen Agentur doceniaj?c wk?ad partnerów wielkopolskich we wspó?prac?, przyzna?a w tym roku Mi?dzynarodowym Targom Pozna?skim oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej „Wyró?nienia za d?ugoletni? wspó?prac? i partnerstwo”. Wyró?nienia na r?ce Prezesa Zarz?du MTP – Pana Przemys?awa Trawy oraz Prezesa WOT – Pana Tomasza Wiktora wr?czy? w trakcie ceremonii otwarcia Targów Prezes Hessen Agentur – Pan Folke Mühlhölzer.

 

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu otwiera biuro we Frankfurcie nad Menem

Polska Agencja Inwestycji i Handlu powsta?a na pocz?tku 2017r. w Warszawie z przekszta?cenia Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Jej celem jest wspieranie inwestorów wchodz?cych na polski rynek, a tak?e kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w ?wiecie oraz promocja polskich produktów i us?ug za granic?. Zadania te realizowane b?d?, w du?ej mierze, w oparciu o placówki krajowe (Regionalne Centra Obs?ugi Inwestora)  i zagraniczne (Zagraniczne Biura Handlowe).

Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu to sie? przedstawicielstw, których dzia?alno?? koncentrowa? si? b?dzie wokó? wspierania polskiego eksportu oraz inwestycji polskich przedsi?biorstw na rynkach obcych, jak równie? przyci?gania inwestorów zagranicznych do Polski. Docelowo, zorganizowanych zostanie 70 Biur w krajach o najwi?kszym potencjale rozwojowym dla polskich firm.

W Niemczech, Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH powstaje we Frankfurcie nad Menem. Jego oficjalne otwarcie przewidziane jest w po?owie IV. kwarta?u 2017. Placówka we Frankfurcie, jako jedyne biuro przedstawicielskie PAIH w Niemczech przejmie dotychczasowe zadania – g?ównie w zakresie wsparcia informacyjnego przedsi?biorstw - zlikwidowanego w marcu br. Wydzia?u Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie oraz przewidzianego do likwidacji Wydzia?u Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

 

 

Hesja na targach ITM Polska 2017 w Poznaniu

W dniach 6.-9.06.2017 odby?y si? w Poznaniu targi ITM Polska 2017.  Targi ITM (Innowacje, Technologie, Maszyny), to najwi?ksza impreza targowa w dziedzinie nowych technologii przemys?owych w Polsce. W bie??cym roku wzi??o w niej udzia? ponad 1000 wystawców z 27 krajów. Ok. 50% wystawców – to wystawcy zagraniczni. Z Niemiec pochodzi?a najwi?ksza reprezentacja zagraniczna: 134 firmy. Trzyna?cie firm z Hesji zaprezentowa?o swoj? ofert? m. in. w takich dziedzinach jak szybkoobrotowe wrzeciona, kompresory, podzespo?y hydrauliczne, obrabiarki, czujniki, technika automatyzacji.

Heskie stoisko kolektywne, które tworzy?y firmy: IMT GmbH, Alfred Jäger GmbH, Komptec GmbH, Primosensor GmbH oraz Systemtechnik Hölzer GmbH zorganizowa?a Hessen Trade & Invest, Wiesbaden przy wsparciu Heskiego Ministerstwa Gospodarki, Energii, Transportu i Rozwoju Regionalnego oraz wspó?pracy Zwi?zku Izb Przemys?owo-Handlowych Kraju Zwi?zkowego Hesja, Frankfurt nad Menem i wspó?dzia?aniu Centrum Wspó?pracy Gospodarczej Hesja-Polska w Poznaniu. 7. czerwca, w drugim dniu trwania targów, na stoisku heskim zorganizowane zosta?o spotkanie (get-together) dla firm oraz partnerów z gospodarki i polityki, w którym udzia? wzi?li Sekretarz Stanu ds. Europejskich Kraju Zwi?zkowego Hesja – Mark Weinmeister oraz Wicekonsul Generalna Niemiec ds. Gospodarczych – Christiane Botschen. 

Kraj Zwi?zkowy Hesja od lat wspiera przedsi?biorców – zw?aszcza w sektorze ma?ych i ?rednich firm - w poszukiwaniu partnerów gospodarczych w Polsce. Wielko?? wymiany handlowej mi?dzy Hesj? a Polsk? stale ro?nie. W 2015r. eksport z Hesji do Polski osi?gn?? poziom 2,7 mld EUR wzrastaj?c w stosunku do 2014 roku a? o 23%. Z kolei import polskich towarów i us?ug do Hesji wzrós? o 11,7% osi?gaj?c wielko?? 2,5 mld EUR. Dane te potwierdzaj? tez?, i? wiele heskich firm postrzega Polsk? jako kraj o wszechstronnych mo?liwo?ciach wspó?pracy gospodarczej.

 

 

Hesja na targach Tour Salon 2017 w Poznaniu

Tour Salon – specjalistyczne targi regionów i produktów turystycznych - to jedno z najwa?niejszych miejsc spotka? bran?y turystycznej w Polsce. 28 edycja targów Tour Salon odby?a si? w tym roku w dniach 6 – 9 lutego i przyci?gn??a wystawców z 20 krajów oraz tysi?ce zwiedzaj?cych. Targi te s? wydarzeniem organizowanym nie tylko dla specjalistów ale równie? – a mo?e przede wszystkim – dla szerokiej publiczno?ci (B2C) poszukuj?cej inspiracji co do kierunku i charakteru wyjazdów turystycznych.

Hesj? na Tour Salon reprezentowa?a HA Hessen Agentur GmbH. Hessen Agentur to spó?ka ?wiadcz?ca us?ugi na rzecz kraju zwi?zkowego Hesja. Realizuje projekty, kampanie i dzia?ania promocyjne i pe?ni rol? doradcy i think tanku. Jej g?ównym zadaniem jest jak najlepsze wspieranie landu Hesja i innych instytucji publicznych w osi?ganiu ich celów w ramach heskich inicjatyw gospodarczych. Celem wyst?pienia na targach Tour Salon by?o zacie?nienie partnerstwa Hesji i Wielkopolski oraz wzajemne lepsze poznanie oferty turystycznej obu regionów.

Stoisko heskie zosta?o zlokalizowane w ramach kolektywnego wyst?pienia Wielkopolski zorganizowanego przez Wielkopolsk? Organizacj? Turystyczn? (WOT). HA i WOT to partnerskie organizacje wspó?pracuj?ce ze sob? w zakresie turystyki ju? od ponad 10 lat. Wyst?puj?c wspólnie na targach oba regiony – Kraj Zwi?zkowy Hesja i Województwo Wielkopolskie – wyra?aj? wol? dalszego wspierania integracji europejskiej drog? aktywnej wymiany i wspó?pracy mi?dzyregionalnej.

 

 

Hesja na targach ITM Polska 2016 w Poznaniu

W dniach 7.-10.06.2016 odby?y si? w Poznaniu targi ITM Polska 2016.  Targi ITM Polska promuj? innowacje wspieraj?ce rozwój firm, technologie b?d?ce przysz?o?ci? bran?y a tak?e maszyny b?d?ce przyk?adem implementacji najnowocze?niejszych rozwi?za? na grunt przemys?u. Targi ITM to najwi?ksza impreza targowa w dziedzinie nowych technologii przemys?owych w Polsce. W bie??cym roku wzi??o w niej udzia? niemal 1 000 wystawców z blisko 20 krajów. Z Polski pochodzi?o ok. 50% wystawców. Z Niemiec, w tym z Hesji pochodzi?a najwi?ksza reprezentacja zagraniczna.

Dziesi?? firm heskich zaprezentowa?o swoj? ofert? m. in. w takich dziedzinach jak szybkoobrotowe wrzeciona, podzespo?y hydrauliczne, obrabiarki, turbiny gazowe, technika automatyzacji i technika pró?niowa. Heskie stoisko kolektywne, które tworzy?y firmy: Alfred Jäger GmbH, IMT GmbH, Innomatec Test- und Sonderanlagen GmbH, Inosol GmbH oraz Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH zorganizowa?a Hessen Trade & Invest GmbH, Wiesbaden przy wsparciu heskiego Ministerstwa Gospodarki, Energii, Transportu i Rozwoju Regionalnego oraz wspó?pracy Zwi?zku Izb Przemys?owo-Handlowych Kraju Zwi?zkowego Hesja, Frankfurt nad Menem i wspó?dzia?aniu Centrum Wspó?pracy Gospodarczej Hesja-Polska w Poznaniu

Od wielu lat Kraj Zwi?zkowy Hesja wspiera przedsi?biorców przy wyszukiwaniu partnerów do wspó?pracy w Polsce. Wielko?? wymiany handlowej mi?dzy Hesj? a Polsk? stale ro?nie. Bilans obrotów jest do?? zrównowa?ony. W 2015r. eksport z Hesji do Polski osi?gn?? poziom 2,7 mld EUR, wzrastaj?c w stosunku do 2014 roku a? o 23%. Z kolei import polskich towarów i us?ug do Hesji wzrós? o 11,7% osi?gaj?c wielko?? 2,5 mld EUR. Potwierdza to tez?, i? wiele heskich firm postrzega Polsk? jako kraj o wielkich szansach i wszechstronnych mo?liwo?ciach inwestycyjnych.

 

 

Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt zmienia siedzib?

22 lutego 2016 r. rozpocz??a si? przeprowadzka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Pierwsze wydarzenie dla publiczno?ci, które ma odby? si? ju? pod nowym adresem, zaplanowano na 15 marca.

Now? siedzib? Instytutu stanie si? skrzyd?o zamku po?o?onego w centrum Darmstadt. Dzi?ki temu instytucja, która dot?d funkcjonowa?a w trzech ró?nych lokalizacjach miasta, znajdzie si? w ca?o?ci pod jednym dachem. Z now? siedzib? zintegrowana zostanie biblioteka Instytutu licz?ca ponad 70 000 woluminów. Jest ona uwa?ana za najwi?kszy w Niemczech zbiór ksi??ek i archiwów zwi?zanych tematycznie z Polsk?.

Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt (Hesja) istnieje od 1980 roku. Powsta? dzi?ki zaanga?owaniu wybitnego t?umacza literatury polskiej w Niemczech Karla Dedeciusa, który by? te? pierwszym dyrektorem placówki. Instytut stawia sobie za cel pog??bianie wiedzy na temat kulturalnego, duchowego i spo?ecznego ?ycia Polaków i Niemców. Prowadzi równie? badania na temat polskiego spo?ecze?stwa, a tak?e polsko-niemieckich stosunków w kontek?cie integracji europejskiej. Instytucja funkcjonuje dzi?ki wsparciu ze strony poszczególnych krajów zwi?zkowych Niemiec (w tym Hesji) oraz pa?stwa niemieckiego.

 

 

Hesja i Wielkopolska ?wi?tuj? 15-lecie partnerstwa

13 listopada 2015r. odby?y si? w Wiesbaden uroczysto?ci zwi?zane z pi?tnastoleciem partnerstwa regionów – Województwa Wielkopolskiego i Kraju Zwi?zkowego Hesja. Wydarzenie pod nazw? „Hesja ?wi?tuje z regionami partnerskimi" by?o tym bardziej uroczyste, ?e Hesja oprócz 15-lecia partnerstwa z Wielkopolsk? ?wi?towa?a tak?e 20-lecie partnerstwa z francusk? Akwitani? i 5-lecie partnerstwa z tureckim regionem Bursa.
Wa?nym elementem obchodów by?o podpisanie Porozumienia o Wspó?pracy Partnerskiej pomi?dzy Izb? Rzemie?nicz? w Wiesbaden i Wielkopolsk? Izb? Rzemie?lnicz? w Poznaniu. Wspó?praca obu izb trwa ju? od kilku lat i koncentruje si? m.in. na wymianie do?wiadcze? zw?aszcza w kwestiach kszta?cenia zawodowego, wymianie uczniów zawodu w ramach polsko-niemieckiej wymiany m?odzie?y oraz wspó?pracy w projektach kooperacyjnych UE.  

 

 

Hesja na targach TOUR SALON i POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu

Podobnie jak w latach ubieg?ych równie? i w tym roku w pa?dzierniku w Poznaniu mia?y miejsce dwie wa?ne imprezy targowe, w których udzia? wzi?li przedstawiciele Hesji: Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon oraz Mi?dzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównowa?onego Rozwoju i Us?ug Komunalnych POL-ECO-SYSTEM.

Targi Tour Salon, jedno z najwa?niejszych miejsc spotka? bran?y turystycznej, w tym roku odbywa?y si? w dniach 15 – 17 pa?dziernika 2015 i przyci?gn??y wystawców z 20 krajów oraz wiele tysi?cy zwiedzaj?cych. Hesj? reprezentowa?o stoisko HA Hessen Agentur GmbH. HA jest agend? kraju zwi?zkowego Hesja. Realizuje projekty, kampanie i dzia?ania wspieraj?ce gospodark?. Na zlecenie Heskiego Ministerstwa Gospodarki, Energii, Transportu i Rozwoju Regionalnego prowadzi dzia?ania marketingowe na rzecz turystyki i organizacji wydarze? biznesowych. Na targach Tour Salon Hesja prezentowa?a si? zatem jako region partnerski, destynacja turystyczna oraz lokalizacja dla biznesu.

W targach POL-ECO-SYSTEM (27 - 30.10.2015) wzi??y udzia? firmy: Heskie Centrum Zastosowa? Energii Odnawialnych i Wydajno?ci Energetycznej – House of Clean Energy, Hessen Trade & Invest GmbH, MGF Gutsche GmbH & Co. KG. Na kolektywnym heskim stoisku prezentowa?a si? równie? Wielkopolska Agencja Zarz?dzania Energi? (WAZE), wspó?pracuj?ca z House of Clean Energy. Hesja i Wielkopolska od lat wspó?dzia?aj? ?ci?le w zakresie ochrony ?rodowiska - prowadz? wymian? informacji i do?wiadcze?, organizuj? warsztaty. Obecno?? WAZE na wspólnym stoisku Hesji to jeden z przyk?adów tej wspó?pracy.

Zaanga?owanie Hesji w obu imprezach targowych przebiega?o pod znakiem jubileuszu 15-lecia partnerstwa pomi?dzy Hesj? i Wielkopolsk?. Udzia? w targach jest dla obu regionów – kraju zwi?zkowego Hesja oraz województwa wielkopolskiego – wyrazem woli wspierania integracji europejskiej poprzez wspó?prac? mi?dzyregionaln? i aktywn? wymian?.

 

 

Hesja po raz kolejny w czo?ówce lokalizacji wybieranych przez mi?dzynarodowych inwestorów

W roku 2014 Hesja znów odnotowa?a rekord: 144 firmy z ca?ego ?wiata osiedli?y si? w tym landzie lub rozszerzy?y tam swoje dotychczasowe inwestycje. Ta liczba jeszcze nigdy nie by?a tak wysoka. Po 119 podobnych przedsi?wzi?ciach w roku 2013 w minionym roku Hesja odnotowa?a najwy?sz? jak dot?d liczb? zagranicznych projektów inwestycyjnych. Oznacza to wzrost o 21%. W dorocznym rankingu krajów zwi?zkowych Niemiec Hesja zwykle znajduje si? w czo?ówce, a bior?c pod uwag? jej wielko?? - nawet na pierwszym miejscu.

Hesja z regionem Frankfurt-Ren-Men jest najbardziej mi?dzynarodow? lokalizacj? dla biznesu w ca?ych Niemczech. W roku 2014 przyby?o tu 37 firm z USA, 32 z Chin, 13 z Wielkiej Brytanii i po 9 z Francji i Indii. Tym samym Stany Zjednoczone pozostaj? dla Hesji najwa?niejszym ?ród?em zagranicznych inwestycji bezpo?rednich.

Najliczniej reprezentowane s? bran?e takie jak programowanie i inne us?ugi IT, biotechnologie i technika medyczna, gospodarka finansowa i budowa maszyn.

Istotn? rol? doradcz? dla przedsi?biorstw z zagranicy, osiedlaj?cych si? lub rozbudowuj?cych swoj? obecno?? w Hesji, odgrywa Hessen Trade & Invest - agencja rozwoju gospodarczego landu Hesja. HTAI jest najwa?niejszym partnerem do kontaktu dla firm wywodz?cych si? z Hesji oraz przybywaj?cych do tego landu, jak równie? dla instytucji naukowych, politycznych i spo?ecznych. Oferuje pomoc dla inwestorów na szczeblu kraju zwi?zkowego, udziela informacji odno?nie przepisów podatkowych, pobytowych i z zakresu prawa pracy, identyfikuje trendy i s?u?y heskim przedsi?biorstwom doradztwem w zakresie mo?liwo?ci wsparcia.

 

 

Lotnisko we Frankfurcie n. Menem laureatem wyró?nienia “Best Airport in Europe 2014”


Nagrody Business Traveller Awards Poland s? przyznawane od roku 2013. Magazyn przeprowadza ankiety w?ród biznesmenów i osób zajmuj?cych si? organizacj? podró?y lotniczych reprezentuj?cych polskie firmy na temat ich do?wiadcze? zwi?zanych z podró?owaniem. Ankietowani mieli mo?liwo?? g?osowania na najlepszych ich zdaniem us?ugodawców w ró?nych kategoriach.
 
Port Lotniczy we Frankfurcie otrzyma? wyró?nienie w du?ej mierze za wprowadzenie w ?ycie programu „Great to have you here!“, którego celem jest sprawienie, aby pobyt pasa?erów i osób odwiedzaj?cych najwi?ksze lotnisko w Niemczech by? jeszcze przyjemniejszy i bardziej interesuj?cy. Do wprowadzonych udogodnie? nale?? m.in. tzw. fast lanes, zautomatyzowane kontrole, bezp?atna sie? WLAN, poczekalnie zaaran?owane na kszta?t ló? oraz zró?nicowana oferta zakupowa i gastronomiczna o wysokiej jako?ci.
 
Port Lotniczy we Frankfurcie nad Menem od blisko 15 lat wspó?pracuje z Portem Lotniczym Pozna?-?awica. Lufthansa zapewnia 2 po??czenia dziennie mi?dzy  Poznaniem a Frankfurtem. Linia wykorzystywana jest g?ównie przez biznesmenów udaj?cych si? do Niemiec oraz korzystaj?cych z przesiadki we Frankfurcie. Lotnisko we Frankfurcie n. M. obs?u?y?o w 2014r. ??cznie 60 mln pasa?erów.

 

Nanotechnologiczna misja NANORA w Polsce

W dniach 17-20.11.2014 przebywa?a w Polsce misja gospodarcza zrealizowana jest w ramach europejskiego projektu Interreg IVB o nazwie NANORA – Nano Regions Alliance. Uczestnicy misji pochodzili z Niemiec (w tym z Hesji), Francji, Belgii i Irlandii. Celem misji by?o nawi?zanie kontaktów pomi?dzy jej uczestnikami reprezentuj?cymi bran?e nanotechnologiczne a podmiotami polskimi.

Misja odwiedzi?a Pozna?, Warszaw? i Katowice. W programie pobytu znalaz?y si? m.in. rozmowy z polskim partnerami biznesowymi  zorganizowane przez sie? Enterprise Europe Network, sie? Cornet oraz ?l?ski Nano Cluster, warsztaty nt. perspektyw rozwoju nanotechnologii w Polsce, wizyty w placówkach naukowo-badawczych: Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii, Centrum NanoBioMed w Poznaniu, Politechnice Warszawskiej oraz  Uniwersytecie ?l?skim, a tak?e wizyty w firmach: VIGO System i PREVAC.

Przedsi?wzi?cie zrealizowane zosta?o przez Ministerstwo Gospodarki Kraju Zwi?zkowego Hesja jako koordynatora projektu Nanora przy wspó?pracy Hessen Trade & Invest oraz Centrum Wspó?pracy Gospodarczej Hesja-Polska.

 

 

Hesja na targach w Poznaniu

Pa?dziernik – to tradycyjnie miesi?c, w którym odbywaj? si? w Poznaniu dwie wa?ne imprezy targowe z heskim udzia?em: Mi?dzynarodowe Targi Ochrony ?rodowiska POLEKO oraz Targi Regionów i Produktów Turystycznych TourSalon.

W tym roku udzia? firm z Hesji w obu imprezach by? szczególnie okaza?y. W targach POLEKO 2014 (14-17.10.2014) udzia? wzi??y: Hessisches Anwedungszentrum für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz – House of Clean Energy, Hessen Trade & Invest GmbH, MGF Gutsche GmbH & Co. KG. Po raz pierwszy na kolektywnym stoisku Hesji obecna by?a wspó?pracuj?ca z House of Clean Energy: Wielkopolska Agencja Zarz?dzanie Energi?. Trzeciego dnia targów na stoisku Hesji odby?o si? przyj?cie – get together zorganizowane przez wystawców heskich dla polskich partnerów gospodarczych, przedstawicieli wspó?pracuj?cych organizacji ochrony ?rodowiska oraz instytucji wsparcia biznesu.

Z kolei w targach TourSalon 2014 (23-25.10.2014) udzia? wzi?? po raz 15-sty Port Lotniczy Frankfurt nad Menem Frankfurt Airport – Fraport AG oraz Partnerski Port Lotniczy Pozna?-?awica Sp. z o.o., a tak?e HA Hessen Agentur GmbH. Po raz pierwszy w kolektywnym wyst?pieniu Hesji uczestniczy?y: Deutsche Lufthansa AG oraz Tourismus+Congress GmbH z Frankfurtu nad Menem. Stoisko heskie odwiedzi? przebywaj?cy w tym czasie z wizyt? w Wielkopolsce Heski Sekretarz Stanu ds. Europejskich Mark Weinmeister.

Oba heskie stoiska kolektywne cieszy?y si? du?ym zainteresowaniem fachowców oraz zwiedzaj?cych. Uczestnicz?cym firmom ?yczymy wielu sukcesów oraz powtórzenia udanego wyst?pienia w roku przysz?ym.

Kontakt

Centrum Współpracy Gospodarczej Hesja-Polska
ul. Kosciuszki 95, lok. 214
PL - 60 972 Poznan 1
PO BOX 64

dr Jarosław Frąckowiak
Tel.: +48 61 6267500
jaroslaw.frackowiak@hesja-polska.pl

 

Dieser Internetaufritt wurde aus den Mitteln des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung finanziert.
© HA Hessen Agentur GmbH 2014. Alle Rechte vorbehalten.